Obchodní podmínky („OP“)

Tyto OP vydává firma GradeD MG s.r.o., ičo:29156050, místem podnikání U Rybeny 977, 347 01 Tachov („pronajímatel“ a „provozovna“) a upravují smluvní vztahy mezi ním a třetími osobami („zákazník“), při kterých pronajímatel pronajímá zákazníkovi jednotlivě určené nářadí, stroje a jiné vybavení („dohoda“ a „nářadí“).

Uzavření dohody o nájmu a převzetí nářadí

Dohodu je možné uzavřít pouze v provozovně, a to při osobním převzetí nářadí. Zákazník odpovídá za platnost údajů uvedených v dohodě, především kontaktních údajů.

Rezervace nářadí, které si zákazník hodlá pronajmout, je možná pouze při složení zálohy v provozovně, a to ve výši určené platným ceníkem pronajímatele. Neuzavře-li zákazník dohodu v dohodnuté lhůtě, uhradí pronajímateli smluvní pokutu ve výši uhrazené zálohy. Nárok na náhradu škody zůstává v plné výši nedotčen.

Zákazník je povinen při převzetí nářadí toto řádně zkontrolovat a do dohody zaznamenat veškeré vady nářadí, vč. případného znečištění. Není-li v dohodě uvedeno něco jiného, platí, že nářadí bylo zákazníkovi předáno v dobrém stavu, funkční a bez znečištění.

Zákazník podpisem dohody výslovně prohlašuje, že se pečlivě seznámil s pravidly, návody a způsobem užívání pronajímaného nářadí (dále jen „pravidla“), které jsou dostupné na internetových stránkách pronajímatele www.pujcovaninaradi.cz, což mu bylo také osobně sděleno a předvedeno při převzetí nářadí. Těmto pravidlům a předvedenému užívání úplně porozuměl, případné nejasnosti si ujasnil s pronajímatelem a zavazuje se tato pravidla dodržovat (dále jen „řádné užívání“). Pronajímatel neodpovídá za újmu vzniklou v souvislosti s užíváním nářadí, které není řádným užíváním.

Zákazník není oprávněn přenechat nářadí k užití třetí osobě ve smyslu § 2189 an. občanského zákoníku bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele ani na něm provádět jakékoli změny. Zákazník odpovídá za veškerou újmu způsobenou jím či třetími osobami na pronajatém nářadí.

Pronajímatel je oprávněn v dohodě požadovat, aby zákazník nářadí pojistil, je-li to účelné vzhledem k množství pronajímaného nářadí a/nebo jeho hodnotě a/nebo délce nájmu.

Pronajímatel si vyhrazuje právo kdykoli provést kontrolu pronajatého nářadí. Zákazník se zavazuje poskytnout pronajímateli veškerou nezbytnou součinnost.

Dohoda se uzavírá na dobu určitou uvedenou v dohodě, nebo na dobu neurčitou. Je-li dohoda uzavřena na dobu neurčitou, je pronajímatel i nájemce oprávněn dohodu vypovědět i bez uvedení důvodu, a to ve výpovědní lhůtě 10 dní ode dne oznámení výpovědi druhé smluvní straně. Dohodu uzavřenou na dobu určitou lze prodloužit na základě písemné dohody pronajímatele se zákazníkem.

Vrácení nářadí

Zákazník je povinen vrátit nářadí v provozovně v poslední den platnosti dohody (v otevírací době provozovny), a to ve stavu, ve kterém jej od pronajímatele převzal (tj. především čisté a se všemi převzatými součástmi a příslušenstvím). Pronajímatel vrácení a stav nářadí potvrdí do dohody. Zákazník je povinen při vrácení nahradit pronajímateli veškerou škodu, kterou na nářadí způsobil. Za takovou škodu se nepovažuje běžné opotřebení způsobené řádným užíváním.

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že vrácení znečištěného nářadí je zákazník povinen uhradit pronajímateli náklady vyčištění ve výši 100,- Kč/kus nářadí. Stanoví-li ceník jinou částku za vyčištění, platí ta v ceníku uvedená.

Neuhradil-li zákazník pronajímateli způsobenou újmu či náklady na vyčištění při vrácení nářadí v provozovně, je tak povinen učinit nejpozději do 7 dní po vrácení. Pro případ prodlení si smluvní strany dohodly smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý byť započatý den prodlení.

Nájemné, ceník, kauce a úhrada nájemného

Nájemné se řídí ceníkem pronajímatele zveřejněným v době uzavření dohody na www.pujcovaninaradi.cz Pronajímatel si vyhrazuje právo ceník kdykoli změnit. Změna je účinná okamžikem vyvěšení na webových stránkách pronajímatele a platí pro dohody uzavřené po takovém vyvěšení. Nájemné je stanoveno za jeden započatý den nájmu. Nájemné je splatné při vrácení nářadí v provozovně. V případě prodlení s placením nájemného má pronajímatel právo požadovat úrok z prodlení ve výši 1 % z dlužné částky, a to za každý byť započatý den prodlení a paušální náhradu nákladů spojených s vymáháním dlužné částky, se kterým je nájemce v prodlení, ve výši 15 % z vymáhané dlužné částky.

Pronajímatel je oprávněn žádat složení kauce v přiměřené výši. Pronajímatel se zavazuje kauci vrátit oproti vrácení nářadí a zaplacení nájemného v plné výši. Pronajímatel si vyhrazuje právo započíst na kauci své pohledávky z nájemného, smluvních pokut, náhrady újmy či jiných svých pohledávek za zákazníkem.

Sankce a odstoupení od dohody o nájmu

Zákazník je povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s vrácením nářadí. Nárok na náhradu škody v plné výši zůstává nedotčen.

Pronajímatel je oprávněn od dohody odstoupit, užívá-li zákazník nářadí způsobem, kterým hrozí vzniknout na nářadí škoda či jiná újma, neumožnil-li zákazník pronajímateli či jím pověřené osobě kontrolu nářadí a/nebo bylo-li se zákazníkem zahájeno insolvenční řízení.

Právní úprava a spory

Dohoda a tyto OP se v dalších otázkách řídí především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Případné spory budou předloženy k rozhodnutí věcně a místně příslušnému soudu České republiky. Je-li zákazníkem podnikatel jednající v rámci své podnikatelské činnosti, je dána dohodou smluvních stran místní příslušnost soudu dle místa podnikání pronajímatele.

Dohoda o nájmu nářadí

Číslo daňového dokladu je totožné s evidenčním číslem daňového dokladu pro účely kontrolního hlášení dle zákona o DPH.

Změna obchodních podmínek

Pronajímatel si vyhrazuje právo tyto OP kdykoli změnit. Změna je účinná okamžikem vyvěšení na www.pujcovaninaradi.cz a uplatní se na dohody uzavřené po účinnosti takové změny.


Tyto OP jsou zveřejněny a účinné ode dne 1. 9. 2016.